Lief & Leed Beleid

Onderstaand is aangegeven hoe wij als voetbalvereniging willen omgaan met gebeurtenissen in het kader “Lief & Leed”. Dit beleid geeft richting aan acties namens de vereniging ten aanzien van haar leden, vrijwilligers (1) en anderen. Met bijgaande opsomming worden de meest voorkomende gebeurtenissen genoemd, waarbij het daarnaast echter voor kan komen dat erin bepaalde, hier niet genoemde gevallen, een ad hoc beslissing genomen moet worden. Het geformuleerde beleid is daarmee een richtlijn waarvan per situatie en in overleg, kan worden afgeweken.

Bij de volgende gebeurtenissen neemt het bestuur en/of commissie actie (tenzij anders vermeld).

Geboorte

Indien het bestuur en/of jeugdcommissie een geboortekaartje ontvangt van een lid of vrijwilliger, wordt bij het betreffende gezin een kleine attentie bezorgd met een kaartje. Zonder formeel bericht volgt er geen actie.

Huwelijk

Wanneer het bestuur formeel op de hoogte wordt gebracht dat een lid of vrijwilliger in het huwelijk treedt of 25, 40 of 50 jaar is getrouwd, dan zal een afvaardiging van het bestuur deze bruiloft c.q. receptie bezoeken. Aan het bruidspaar wordt een bon of geldelijke bijdrage overhandigt van € 20,- per bezoekend bestuurslid (maximaal 3 personen). Als men vergezeld wordt door de partner, dan wordt voor elke partner € 20,- extra betaald. Laatstgenoemde bijdrage dient door betrokkene zelf betaald te worden.

Wanneer het bestuur informeel op de hoogte is zal er door het bestuur namens de vereniging een bos bloemen gestuurd worden.

Ziekte

Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek (minimaal 3 weken in bed, dan wel gebonden aan huis) is, wordt aan betrokkene een bloemstuk of een fruitmand gestuurd of bezorgd ter waarde van € 15,-. Bij ziekenhuisopname wordt direct een fruitmand bezorgd, eventueel gecombineerd met bezoek in het ziekenhuis. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat het bestuur op de hoogte is van het feit dat iemand ziek is. Het is dus zaak daar binnen de vereniging alert op te zijn.

Blessures

Leden die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt, krijgen een attentie ter waarde van
€ 15,- als zij drie weken of meer aan bed dan wel aan huis zijn gebonden. Duurt de blessure langer, maar is men niet (meer) aan bed of huis gebonden, wordt geen attentie meer verstrekt.
Als een speler van een tegenpartij tijdens een wedstrijd zeer ernstig geblesseerd raakt (bijvoorbeeld beenbreuk), dan wordt hem namens onze vereniging een attentie aangeboden ter waarde van € 15,-.

Overlijden van een niet (meer) actief lid of vrijwilliger

Wanneer het bestuur op de hoogte wordt gesteld van het overlijden van een niet (meer) actief lid of vrijwilliger van de vereniging door middel van een overlijdensbericht, dan zal een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn bij de condoleance en daar namens de vereniging het register tekenen. Het bestuur is vrij om tevens de avondwake, kerkdienst en/of andere plechtigheid ter nagedachtenis van de overledene bij te wonen.

Is er een eerstegraads overlijden bij 1 van de leden en is het bestuur hiervan op de hoogte gesteld dan zal het bestuur minimaal een rouwkaart naar het desbetreffende lid te sturen.

Overlijden van een actief lid

Wanneer een erevoorzitter, een erelid, een lid van verdienste, een actief lid overlijdt, wordt door een afvaardiging van het bestuur een condoleancebezoek afgelegd, dan wel een condoleancebrief geschreven. Tevens wordt de avondwake, kerkdienst en/of andere plechtigheid ter nagedachtenis van de overledene bijgewoond. Namens bestuur en leden zal een bloemstuk bij de kist worden gelegd ter waarde van € 50,-. Het lint dat daarbij behoort, zal worden uitgevoerd in de kleuren rood-zwart, terwijl deze zal worden voorzien van een passende tekst. Namens andere betrokkenen binnen de vereniging kan een tweede bloemstuk bij de kist worden gelegd (bijvoorbeeld namens het betrokken elftal, de vrijdagochtend-ploeg of de ereleden). Tevens wordt in het TC Tubantia namens de vereniging een rouwadvertentie geplaatst en in het clubblad en op de website een “In memoriam”. Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de overledene wordt de verenigingsvlag halfstok gehangen, beginnen (de) wedstrijden met een minuut stilte en dragen de spelers een rouwband. Voor het staken dan wel uitstellen van wedstrijden zijn de richtlijnen en reglementen van de KNVB van toepassing.

Afscheid leden en vrijwilligers

Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en zich jarenlang heeft ingezet voor de belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het aantal jaren dat hij/zij actief is geweest. Uitgangspunt is dat een afscheidnemend lid of vrijwilliger een bos bloemen en een attentie ontvangt.

Afscheid van spelers van de 1e selectie

Van actieve voetballers, die deel hebben uitgemaakt van de 1e selectie en gedurende een periode van (minimaal) 10 jaar onder de hoofdtrainer hebben getraind, wordt in overleg op passende wijze afscheid genomen.

Jubilea en feestelijkheden van andere verenigingen

Onder feestelijkheden worden zaken verstaan als het behalen van een kampioenschap, promotie e.d. Jubilea en feestelijkheden van verenigingen binnen de gemeente Losser en van voetbalverenigingen in dezelfde competitie als het 1e worden bezocht indien Sportclub Overdinkel een uitnodiging daarvoor heeft ontvangen. Als gevolg wordt gegeven aan de uitnodiging, wordt een envelop met inhoud of een cadeau ter waarde van € 50,- meegenomen. Wordt geen gevolg gegeven, dan wordt volstaan met een felicitatiekaart.

Kampioenschappen

  • Jeugd 
    Bij een kampioenschap van een jeugdteam zal het bestuur samen met de begeleiding een passende manier vinden om dit te vieren en te belonen.
  • Senioren
    Bij een kampioenschap van een seniorenteam zal het bestuur samen met de begeleiding een passende manier vinden om dit te vieren en te belonen.

Verhuizing Sponsoren:

Indien een (hoofd)sponsor verhuist zal er namens de vereniging door het bestuur of de sponsorcommissie een attentie opgestuurd of langsgebracht worden.

Slotbepaling

Het spreekt van zelf dat in voorkomende gevallen de partner van betrokkene ook betrokken wordt. Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de vorenstaande regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding van zaken.       

(1) Naast leden zijn in deze nota ook vrijwilligers benoemd. Onder vrijwilligers verstaan we die natuurlijke personen  die geen lid zijn, maar wel een actieve, niet incidentele bijdrage leveren aan de vereniging.