Datum: 09-11-2018             Aanvang: 19:30uur                          Locatie: Kantine

Het hoofdbestuur nodigt U graag uit voor de algemene ledenvergadering. Wij willen U op de hoogte stellen van de resultaten afgelopen jaar maar ook kort hoe wij naar de toekomst kijken.

Agenda:

 1. Opening
  1. Aanmelding rondvraag
 2. Verslag van notulen vorig jaar 2017

De notulen en de jaarcijfers liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.

 1. Ingekomen stukken
 2. Jaarverslagen
  1. Penningmeester
  2. Verslag kascommissie
  3. Benoeming nieuwe kascommissie
  4. Secretaris
  5. Jeugdcommissie
  6. Technische Commissie
  7. Overige commissies / werkgroepen
 3. Pauze
 4. Bestuursmededelingen
  1. Aftredend niet herkiesbaar Dominiek Rohring (Secretaris)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Marco Hagmolen
Voorzitter Sportclub Overdinkel