In de algemene ledenvergadering van november 2018 is met goedkeuring van de aanwezigen besloten om de contributie van spelende leden met €1,00 te verhogen.

De contributieverhoging gaat per 01 juli in.

Opzeggen lidmaatschap

De vereniging moet een begroting maken per seizoen en moet kunnen inschatten wat de inkomsten van de vereniging zullen zijn. Daarnaast moeten de kosten worden gedekt die de vereniging per lid aan afdracht moet betalen aan de bond.

Sportclub Overdinkel hanteert 2 momenten waarop lidmaatschap opgezegd kan worden. U moet dan voor 1-6 of voor 1-12 in het lopende jaar uw lidmaatschap opzeggen en dat kan via de website. Zegt u na de bovenstaande data uw lidmaatschap op dient u resterende maanden tot aan volgend opzeg-datum de contributie te voldoen.

Tussentijdse opzegging of aanpassing

Wil een lid tussentijds stoppen, dan kan hij daartoe een verzoek indienen bij het bestuur.

Het moet gaan om gegronde redenen. Het bestuur moet daarbij een afweging maken of het gezien de omstandigheden redelijk is dat de vereniging de inkomsten misloopt of dat dit risico toch bij het lid ligt.

Als een lid zijn lidmaatschap wil aanpassen naar een andere vorm geldt dezelfde bovenstaande procedure.